پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۵

چه بايد كرد؟ آيا بايد به ايران بازگشت؟ آيا نبايد بازگشت؟


چند سالى‌ست كه با بازتر شدن فضاى سياسى در ايران، بسيارى از ايرانيان ِ خارج از كشور سرى به وطن زده‌اند و چند هفته‌اى در ميان اعضاى خانواده، خويشاوندان، دوستان و آشنايان خود بوده‌اند. بعد بار ديگر به خارج از كشور بازگشته‌اند. حتا كم نبوده‌اند افرادى كه با خراب كردن همه‌ی پل‌هاى پشت سر، براى هميشه به ايران بازگشته و در آنجا سكنی گزيده‌اند


هیچ نظری موجود نیست: