شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸

آخر و عاقبت دیکتاتوری

نوشته ائی کامل از چگونگی سرنوشت رهبر کمونیست رومانی و همسر اورا در این جا بخوانید .


هیچ نظری موجود نیست: