چهارشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۸
دو تصویر و دو خبر دو دریا مفهوم و دو دریا ........
یاد نکته ائی افتادم " زندگی به دو نیم است ، نیم اول به امید و نیم دومش در حسرت نیم اول "