دوشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۶

پوتین به ایران میآید


نا خود آگاه یاد عهد نامه های ترکمنچای و گلستان و مخیفه می افتم که شاید با امدن پوتین دولت فخیمه ایران بخواهد تکرار مکررات کند و حلقه دیگری را بر گردن مردم ایران بیاویزد


به بهانه بحث روز که همانا انرژی هسته ائی است و قرار است که حق مسلم ایرانیها باشد ، چیز دیگری را بدین بهانه و آنهم دو دستی تحویل روسها بدهیم


نمیدانم بر سر سهم ما از دریای خزر که تا قبل از فروپاشی شوروی فقط دو مدعی داشت و اینک به پنج رسیده است چه خواهد آمد و نمیدانم که در پس پرده سیاست چه بر مردم ما خواهد گذشت


در عجبم که چرا پس از بیست و اندی سال پوتین به عنوان عالیترین مقام روسیه به ایران میآید..... خدا به خیر کند که دوباره عهدنامه ائی ننگین بر دامن حکومت مداران ایرانی ننشیند

هیچ نظری موجود نیست: