یکشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۶

آغاز برده داري نوين


روز يکشنبه، بيست و پنجم مارس، در نقاط مختلف جهان مراسم دويستمين سالگرد لغو برده داری توسط پارلمان بريتانيا برپاست
تخمين زده می شود که از قرن پانزدهم تا نوزدهم ميلادی بالغ بر دوازده ميليون آفريقايی تبار وادار شدند که همرا با کشتی های اروپايی از اقيانوس اطلس عبور کنند؛ بيشتر آنها به مالکان مزارع نيشکر در کشورهای آمريکای جنوبی فروخته شدند
در جريان دو قرن و نيم تجارت برده، آنهايی که از اين سفر طاقت فرسا جان سالم بدر می بردند در ابتدا وادار می شدند که نام، مذهب و فرهنگ خود را کنار بگذارند و هر گونه نشانی از مقاومت از سوی آنها نيز با برخورد شديد جسمانی و روانی برده داران روبرو می شد


حالا كه آدم اين مطب رو ميخونه نه تنها به سياها بلكه به تمامي اونهائي كه چه در برده داري قديم و چه در برده داري نوين كه امروزه ما در اروپا ميبينيم ، حق ميده كه قدري دو قورتونيمشون باقي باشه و بلائي سر اين دول متمدن امروز در بيارن كه اينقدر توپشون پر نباشه