جمعه، آبان ۲۳، ۱۳۸۲


ريشه هاى پناهندگي يا شانتاژ پناهندگاندر اين زمينه بيشترين مخالفتها با افراد و پناهجوياني به عمل مي آيد كه از كشورهاي مسلمان دست به اين مهاجرتها زده اند، و اين مهم نيز ريشه در تفاوتهاي عميق سنتي و مذهبي و فرهنگي دارد و نمونه آشكار و واضح و قابل لمس آن در همين كشور ،اقليت اعراب و تركهاي مهاجري ميباشند كه قبلا و به تفصيل در ارتباط با آنها و چگونگي ورود و مهاجرتشان به بلژيك گفتيم


اصل مطلب