پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۱

پیامدهای تشدید اعتراض پناهجویان در المان

چهار پناهجوی ایرانی در آلمان با دوختن لب‌های خود اعتصاب غذا کردند. این افراد خواستار بررسی قوانین پناهندگی در آلمان و رسیدگی به پروند‌ه‌شان هستند. مدافعان حقوق پناهندگان نگران پیامدهای این شیوه اعتراض‌هستند.