دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۸

سینما را دوست دارم بدون نجفی

وزنه برداری را دوست دارم بدون رضا زاده

فوتبال را میپرستم ولی اینبار بدون قطبی

آقای مایلی کهن و آقای واحدی و احتمالا بقیه افرادی که من ندیدیم و یا نمیشناسم اشان، شما هم که قد این نوشتار نیستید که بخواهم از شما حرفی بزنم . یادتان باشد که تصاویر تک تک شما روزی بر دیدگان مردم ایران زمین خواهد نشست . نمیگویم مرگ بر شما باد ،.... میگویم زنده باد ایران .... زنده باد دمکراسی و زنده باد هشیاری جنبش سبز ایران .